Om skolens pedagogiske virksomhet

Vi benytter oss av LUS, leseutviklingsskjemaer, og fokuserer på lese- og skriveopplæringen gjennom prinsipper som blant annet veiledet lesing. Skolen er en InnsIKT- skole – noe som betyr en satsning på IKT og det å utvikle elevenes digitale ferdigheter.

Vurdering for læring

Vurdering for læring er et program for videre arbeid med elevvurdering og fokus på tydelige læringsmål, gode kriterier for måloppnåelse og trening i egenvurdering og kameratvurdering. Arbeidet med skriftlig vurdering ivaretas fortsatt i henhold til bystyrets føringer, og vi gir derfor skriftlig vurdering på alle trinn i fagene norsk, matematikk, engelsk, og naturfag, samt i sosial kompetanse.

Abildsø skole har hatt en god resultatutvikling de siste årene. Vår målsetting er å videreutvikle og holde på denne utviklingen.

Antall elever og ansatte

Abildsø skole har i dag CA. 650 elever på 1-10. trinn. Vi har de siste årene hatt et økende elevtall. De minoritetsspråklige barna utgjør en andel på rundt 20 %. Totalt er det nå cirka 100 ansatte ved skolen.

Dette utgjør lærere, elevassistenter, ansatte i Aktivitetsskolen, vaktmester, renhold, merkantile funksjoner og skolens ledelse.

Aktivitetsskolen Abildsø

Aktivitetsskolen Abildsø (tidligere SFO) gir et omfattende aktivitetsstilbud for 1-4. klassinger. Rammeplanen for Aktivitetsskolen gir føringer om ulike målområder som det skal arbeides med. Disse er: Natur, teknikk og miljø, Fysisk aktivitet og lek, Kunst, kultur og kreativitet, Mat og helse, samt Lekser og fordypning. Rammeplanen og Aktivitetsskolens lokale planer er med og støtter opp under skolens fagområder. Vi tilbyr også leksehjelp til alle trinn på skolen. Det er skolens lærere som gjennomfører dette tilbudet.

Fysisk aktivitet er et av de nasjonale satsningsområdene som vi ivaretar. Elevene på 5-7. trinn får fysisk aktivitet hver uke, fordelt på 2 x 60 minutter eller 3 x 40 minutter. Vi tar i stor grad i bruk skolens utemiljø i disse timene.

Fremmedspråk

Skoleåret 2014/2015 vil fortsatt ha tilbud om 2. fremmedspråk (fremmedspråk utover engelsk) på 7. trinn. Tilbudet blir foreløpig gitt som 1 time per uke, og vil omfatte språkene tysk, spansk og fransk. Vi vil trappe opp dette kommende år til å omfatte også 5. og 6. trinn i tråd med gjeldende føringer.

Kunnskapsløftet

Høsten 2006 ble Kunnskapsløftet med nye læreplaner i alle fag innført i skolen. "Målet med reformen er at det beste i grunnskoleopplæringen ivaretas og utvikles videre, slik at elever og lærlinger settes bedre i stand til å møte kunnskapssamfunnets utfordringer. Visjonen er å skape en bedre kultur for læring for et felles kunnskapsløft. Målene det skal arbeides mot, skal bli tydeligere. Elevenes og lærlingenes grunnleggende ferdigheter skal styrkes. Samtidig ligger skolens sentrale rolle som formidler av verdier, allmenndannelse og kultur fast.

Skolen møter et stadig større mangfold av elever og foresatte. Alle elever og lærlinger har krav på tilpasset og differensiert opplæring ut fra deres forutsetninger og behov. En skole basert på likeverd forutsetter at alle elever og lærlinger får de samme muligheter til å utvikle seg." Vi jobber for at alle elevene skal bli tatt godt vare på hos oss, oppleve trygge omgivelser hvor de trives, utvikler seg og lærer ut fra egne evner og anlegg.

Abildsø skole, et viktig samlingspunkt

"Opplæringens mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre". Slik innledes Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen. For å oppnå dette målet, kreves et godt samarbeid mellom hjem og skole. Abildsø skole har flotte uteområder og er et fint sted å vokse opp. Skolen er et samlings- og knutepunkt for fritidsaktiviteter der blant annet idrettslag, kor og korps er aktive brukere av våre lokaler og uteområder. Vi har et vel fungerende Driftsstyre og et aktivt FAU.

Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid med foreldre, foresatte og lokale aktører for å gjøre oppvekst- og læringsmulighetene best mulig. Sammen kan vi skape en best mulig skole!