Hovedseksjon

Info fra AKS

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)Innføring av Innføring av gratis kjernetid for 3. klasse høsten 2022

Fra og med høsten 2022 blir det også gratis kjernetid for 3. klasse her på Abildsø skole.

Dette er Gratis deltidsplass
De barna som har heltidsplass på AKS står fritt til å disponere AKS i hele åpningstiden, og alle dagene i skolens ferie- og fridager, når AKS holder åpent.

Månedlig oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen er per 01.01.2022

Inntekt over 425 617 kroner
Heltidsplass med gratis deltakelse etter skoletid: 1069 kroner 

Inntekt fra 239 410 til 425 616 kroner
Heltidsplass med gratis deltakelse etter skoletid: 462 kroner 

Inntekt til og med 239 409 kroner  
Heltidsplass med gratis deltakelse etter skoletid: 252 kroner


Barn med gratis deltidsplass kan benytte seg av AKS inntil 12 timer i uken etter skoleslutt.

Barn med halvdagsplass kan ikke benytte seg av morgenåpning.

De kan være på AKS i 2,5 timer etter skoleslutt mandag – torsdag og 2 timer etter skoleslutt på fredager.

Gratis deltidsplass kan også benyttes inntil 2 hele dager pr. ferieuke.
Det er Aktivitetsskolen som bestemmer hvilket dager 50% barn komme i skolens ferie.

Dette koster 0,– i måned. 
Det er ikke mulighet for kjøp av ekstra dager i skolens ferie. 

Endring fra heltidsplass til deltidsplass eller omvendt kan gjøres 2 ganger i året, gjeldende fra 1. august og 1. januar – med én måneds varsel fra den 1. i måneden.

For endret plassering fra 1. januar 2023 må det søkes innen 1. desember 2022. For endret plassering 1. august 2022 må det søkes innen 1. juni 2022.

Elektronisk skjema for søknad, endring og oppsigelse av plass finnes på Aktivitetsskolens hjemmeside.

Planleggingsdag

Planleggingsdager høsten 2021

Torsdag 18.08.-og fredag 19.08.2022. Aktivietetsskolen holder derfor stengt hele dagen.

Innføring av redusert oppholdsbetaling på 1. og 2. trinn i AKS

Kunnskapsdepartementet fastsatte 2.juli 2020 forskrift om endring i forskrift til opplæringsloven:

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-07-02-1492

 

Ny §1B-1 innebærer at det innføres et nasjonalt krav til inntektsgradert oppholdsbetaling i AKS for barn på 1. og 2. trinn. Kommunen skal etter søknad gi reduksjon i oppholdsbetalingen slik at den per elev maksimalt utgjør seks prosent av husholdningens inntekt. Det innebærer at foresatte i husstander i Oslo med samlet årlig inntekt under kr 581 900 har rett til redusert oppholdsbetaling.

 

Alle med elever på 1. og 2.trinn skal ha mottatt e-post med egenerklæringsskjema. De som må sende egenerklæringsskjema og dokumentasjon på inntekt må gjøre dette innen tirsdag 1. september. Se hvem det gjelder under. 

 

For de som er omfattet av tilbud om gratis deltidsplass vil den vedtatte oppholdsbetalingen tilfredsstille de nasjonale kravene, med unntak av for foresatte med svært lav inntekt (kr 44 366 årlig).

 

 

Disse må sende egenerklæringsskjema og dokumentasjon på inntekt:

  • Barnet ditt har gratis kjernetid og familien har en samlet årsinntekt under 44 366 kroner.
  • Barnet ditt har ikke gratis kjernetid og familien har en samlet årsinntekt under 581 900 kroner.

 

Disse trenger ikke foreta seg noe:

  • Barnet ditt har gratis kjernetid og familien har en samlet årsinntekt over 44 366 kroner.
  • Barnet ditt har ikke gratis kjernetid og familien har en samlet årsinntekt over 581 900 kroner.

 

 

For spørsmål, kontakt Aktivitetsskoleleder.