Info fra AKS

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Planleggingsdag

Planleggingsdager høsten 2021

Torsdag 12.08.-og fredag 13.08.2021. Aktivietetsskolen holder derfor stengt hele dagen.

Vikarierende AKS-leder skoleåret 2020/2021

F.o.m 12.oktober får AKS-leder Liza ut i permisjon. 

Vikarierende AKS-leder ut skoleåret blir Kusum Lata. 

Kusums kontor finner dere inn hovedinngangen, ned en trapp. Kontor nummer 2 til venstre. 

Hennes e-postadresse er: kusum.lata.parkash@ude.oslo.kommune.no 

Telefon: 948 57 949 

 Kusum har erfaring både som AKS-leder og baseleder, og vi er veldig glade for å ha fått henne på laget. 

 

Innføring av redusert oppholdsbetaling på 1. og 2. trinn i AKS

Kunnskapsdepartementet fastsatte 2.juli 2020 forskrift om endring i forskrift til opplæringsloven:

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-07-02-1492

 

Ny §1B-1 innebærer at det innføres et nasjonalt krav til inntektsgradert oppholdsbetaling i AKS for barn på 1. og 2. trinn. Kommunen skal etter søknad gi reduksjon i oppholdsbetalingen slik at den per elev maksimalt utgjør seks prosent av husholdningens inntekt. Det innebærer at foresatte i husstander i Oslo med samlet årlig inntekt under kr 581 900 har rett til redusert oppholdsbetaling.

 

Alle med elever på 1. og 2.trinn skal ha mottatt e-post med egenerklæringsskjema. De som må sende egenerklæringsskjema og dokumentasjon på inntekt må gjøre dette innen tirsdag 1. september. Se hvem det gjelder under. 

 

For de som er omfattet av tilbud om gratis deltidsplass vil den vedtatte oppholdsbetalingen tilfredsstille de nasjonale kravene, med unntak av for foresatte med svært lav inntekt (kr 44 366 årlig).

 

 

Disse må sende egenerklæringsskjema og dokumentasjon på inntekt:

  • Barnet ditt har gratis kjernetid og familien har en samlet årsinntekt under 44 366 kroner.
  • Barnet ditt har ikke gratis kjernetid og familien har en samlet årsinntekt under 581 900 kroner.

 

Disse trenger ikke foreta seg noe:

  • Barnet ditt har gratis kjernetid og familien har en samlet årsinntekt over 44 366 kroner.
  • Barnet ditt har ikke gratis kjernetid og familien har en samlet årsinntekt over 581 900 kroner.

 

 

For spørsmål, kontakt Aktivitetsskoleleder.

 

Nytt basetelefon nummer

3.og 4.trinn har fått sitt eget basetelefon. Fint om alle beskjeder vedr hjemsending sendes dirkete til basetelefon.

Basetelefon: 904 08 448