Hovedseksjon

Om spesialklassen

Det er sentralt opptak ved Utdanningsetaten med søknadsfrist 1.12.

I S-klassen er elevene delt i aldersblandede baser etter utviklings- og mestringsnivå. Det er i dag 3 baser.

Bildet fra en av basene.

Selv om vi er delt inn basevis foregår mange av aktivitetene, turene og prosjektene på tvers av basene, som blant annet fellessamling, uteskole, jule- og påskeverksted, aktivitetsdager o.l.

Alle elevene i S-klassen har individuell opplæringsplan (IOP). Denne er utarbeidet på grunnlag av sakkyndig vurdering fra pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT). Undervisningen foregår en til en, og/ eller i små grupper. Alle basene har egne grupperom. Spesialklassen fokuserer på den enkelte elevs behov, mestring- og utviklingsmuligheter. Vi er opptatt av at skoledagen skal være tydelig og forutsigbar. For å oppnå dette bruker vi bl.a dagsplaner, arbeidssystemer og fysisk tilrettelegging tilpasset hver enkelt elev.

Vi benytter Smartboard, PC og  IPad med pedagogiske apper i undervisningen, i tillegg til lærerbøker og annet materiell.

Et lite utvalg av bøker vi bruker.
Annet undervisningsmateriell.

Det er mye praktisk jobbing, og vi prøver i størst mulig grad å knytte undervisningen opp mot hverdagslivet og ADL. Et eksempel på en ukeplan på en av basene:

Fysisk aktivitet er videre en viktig del av skolehverdagen. Elevene har fast bl.a FysAk, gym, svømming og uteskole på timeplanen.

Spesialklassens bygg er tilpasset bevegelseshemmede med alt på et plan. Bygget har en aktivitetsal (gymsal), sanserom, baserom og grupperom. Vi har et eget skjermet uteareal, men samtidig lett tilgang til skolens fellesskolegård. Friarealet ved Østensjøvannet brukes også aktivt til ulike aktiviteter både i skole og AKS tiden.

Personalet består av spesialpedagoger, barne- og ungdomsarbeidere og assistenter. Alle med bred kompetanse og erfaring innen spesialpedagogikk.

Vi har et stort fokus på fag og akademisk utvikling for våre elever. De overordnede utviklingsmålene for elevene våre er allikevel at de utvikler språk- og kommunikasjonsevner, selvstendighet og sosiale ferdigheter.

Satsningsområder er kommunikasjon, inkludering og livsmestring.

Skole og aktivitetsskole (AKS) holder til i samme bygg, og har innkjøring fra Grågåsveien.